Hausordnung

1. Alle sollten respektvoll miteinander umgehen und somit zum positiven Schulklima beitragen. Zum respektvollen Umgang gehört auch das Grüßen.

2. Alle Schüler kommen pünktlich zum Unterricht und tragen Hausschuhe. Beim Läuten nehmen sie ihre Plätze ein, haben ihre Schulsachen für den Unterricht vorbereitet und halten diese in Ordnung.

3. Über das Fernbleiben vom Unterricht ist die Lehrkraft rechtzeitig zu informieren. Die Eltern sind verpflichtet das Fernbleiben Ihres Kindes vom Unterricht (auch Nachmittagsunterricht) am ersten Tag zu melden, danach legt das Kind eine schriftliche Entschuldigung vor. Im Falle von Arztterminen und bei längeren Erkrankungen, wenn mehr als 3 Unterrichtstage versäumt werden, muss eine Arztbestätigung vorgelegt werden. Der Besuch des Förderunterrichts ist ebenfalls verpflichtend.

4. Die Eltern sind verpflichtet das Mitteilungsheft regelmäßig zu kontrollieren und zu unterschreiben. Schularbeitshefte müssen innerhalb einer Woche von den Eltern unterschrieben der zuständigen Lehrkraft übergeben werden.

5. Gegenstände, die die Aufmerksamkeit der Schüler während des Unterrichts ablenken, können von der Lehrkraft eingesammelt werden. Die Rückgabe erfolgt spätestens am Schuljahresende.

6. Handys sind während des gesamten Unterrichtstages sowie während der Nachmittagsbetreuung ausgeschaltet im Schulgepäck zu verwahren. Das Handy darf nur im Notfall und mit Zustimmung der Lehrkraft/des Nachmittagsbetreuers benutzt werden.

7. Fremdes Eigentum ist zu respektieren und darf nur mit Erlaubnis des Besitzers ausgeborgt werden. Beschädigungen oder Verlust müssen die Schüler umgehend dem Klassenvorstand melden.

8. Schuleinrichtung, Schulinventar und Spielsachen der Nachmittagsbetreuung sind sorgsam zu behandeln, Beschädigungen sind unverzüglich dem Klassenvorstand zu melden, etwaige Reparaturkosten werden vom Schüler/seinem Erziehungsberechtigten übernommen.

9. Alle tragen dazu bei, das Schulgebäude, alle Klassenräume, die Gänge und die Garderoben in Ordnung zu halten und Müll zu vermeiden.

10. In den Klassenräumen und auf den Gängen ist Laufen, Werfen mit Gegenständen sowie Ballspielen verboten. Jede Handlung, die Gefahr für sich oder andere Mitschüler birgt, ist zu unterlassen.

11. Fenster dürfen nur in Gegenwart von Lehrern geöffnet werden. Im Brandfall sorgt die unterrichtende Lehrkraft dafür, dass alle Fenster vor dem Verlassen der Klasse geschlossen sind.

12. Das Mitbringen von Feuerzeugen, sowie Waffen und deren Nachbildungen ist strengstens verboten.

13. Roller, Skateboards, Räder, usw. sind abgesperrt und auf eigenes Risiko ausschließlich im Schulhof aufzubewahren. Am Ende des Unterrichtstages werden sie wieder nach Hause mitgenommen.

14. Den Eltern ist das Betreten von Garderoben und Klassen nur in Begleitung der Lehrkraft erlaubt, mit dem Unterrichtsbeginn um 8 Uhr ist das Schulgebäude zu verlassen. Die Kinder werden während der Nachmittagsbetreuung, spätestens aber um 17.30, am Freitag um 17 Uhr, abgeholt.

15. Im Falle allfälliger Beschwerden der Eltern über Mitschüler ist ausschließlich der Klassenvorstand, in Folge die Direktion, der Ansprechpartner, keineswegs die Mitschüler direkt.

Mgr. Dipl. Päd. Marcela Ofner & der Lehrkörper der VS

Stand: September 2015

1. Každý by se měl chovat ohleduplně k ostatním a spoluvytvářet tak příznivé školní klima. Slušností je také každodenní pozdrav.

2. Žáci a žákyně docházejí včas do vyučování a přezouvají se. Při zvonění zaujmou svá místa ve třídě, mají připravené školní pomůcky a udržují je v pořádku.

3. Kdo se nedostaví do vyučovací hodiny na začátku, musí předem informovat vyučujícího. Rodiče jsou povinni absenci dítěte (i v odpoledním vyučování) ohlásit škole hned první den, písemnou omluvu předloží dítě po příchodu do školy. Návštěva lékaře nebo nemoc trvající déle než tři vyučovací dny musí být doloženy lékařským potvrzením. Návštěva doučování je též povinná.

4. Rodiče jsou povinni denně kontrolovat sešit „Sdělení rodičům“ a nové záznamy podepisovat. Školní práce musí být nejpozději do týdne od obdržení vráceny též podepsané zodpovědnému učiteli.

5. Předměty odvádějící pozornost žáků ve vyučování mohou být vyučujícím odebrány a vráceny nejpozději do konce školního roku.

6. Vypnutý mobil mají žáci během vyučovacího dne i odpoledního zaměstnání odložen ve školní tašce. V nutném případě lze telefonovat jen se souhlasem vyučujícího.

7. Majetek ostatních je respektován. Cizí věci si lze půjčit pouze se souhlasem majitele. Poškození či ztrátu je nutno třídnímu učiteli okamžitě hlásit.

8. Se školním zařízením, vybavením a hračkami je nutno zacházet šetrně. Poškození je třeba taktéž okamžitě hlásit třídnímu učiteli, opravu hradí žák/zákonný zástupce.

9. Všichni přispívají k udržení pořádku v celé školní budově, ve třídách, na chodbách i v šatně. Každý odpovídá za odklizení vlastního odpadu do odpovídajícího odpadkového koše.

10. Ve třídách a na chodbách je zakázáno běhat, házet předměty či hrát s míčem. Veškeré chování, ohrožující sebe nebo jiné osoby, je zakázáno.

11. Okna smějí být otvírána pouze v přítomnosti vyučujícího. V případě požáru zajistí vyučující, aby okna byla před opuštěním učebny zavřena.

12. Přinášet do školy zapalovač, zbraně nebo jejich napodobeniny je přísně zakázáno.

13. Koloběžky, skateboardy, nebo kola je povoleno skladovat během vyučovacího dne pouze v prostoru dvora, uzamčené a na vlastní zodpovědnost. Po vyučování je žák opět odváží s sebou domů.

14. Rodičům je umožněn vstup do šatny a třídy jen za doprovodu vyučujícího, po záhájení výuky, v 8 hodin, je nutno budovu opustit. Děti je možno vyzvednout během odpoledního zaměstnání, nejpozději však v 17.30, v pátek v 17 hodin.

15. V případě stížnosti rodičů na spolužáky/spolužačky je nutno se obracet výhradně na třídní učitele/ky, popř. na ředitelství školy, nikoli na dotyčné spolužáky/spolužačky.

Mgr. Dipl. Päd. Marcela Ofner & učitelský sbor VS

Stav: září 2015