Preise und Infos zur Wiener Mittelschule

Allgemeine Informationen

Als Druckkostenbeitrag bezahlt jedes Kind im September und Februar € 35,00.

In den letzten Jahren wurde vom Schulverein Komensky viel Geld für die Renovierung der Schule investiert. Wir bitten bitten die Eltern Ihrem Kind in Erinnerung zu rufen, die Schule sauber zu halten und Beschädigungen der Einrichtung und des Gebäudes zu vermeiden.

Schulgeld WMS monatlich

Schuljahr 2015/2016 Monatlich
1. Kind € 160,00
2. Kind* € 120,00
3. Kind* € 0,00
Nachmittagsbetreuung € 60,00

*) Voraussetzung ist, dass das 1. bzw. 2. Kind ebenfalls eine der Schulen des Schulvereines besucht.

Schnellere Hilfe in Härtefällen

In der Vergangenheit führten wir in besonderen und außerordentlichen Härtefällen die Möglichkeit der Gewährung einer Ermäßigung für einzelne SchülerInnen ein. Dies ist jedoch durch die finanziellen Möglichkeiten des Schulvereins eingeschränkt. Über eine Ermäßigung muss deswegen jedes Jahr aufs Neue entschieden werden. Die Erteilung einer Ermäßigung in einem Jahr begründet nicht den Anspruch auf eine Ermäßigung in den Folgejahren.
Bitte geben Sie den Ermäßigungsantrag [91 KB] für das Schuljahr 2015/2016 bis zum 18. September 2015 in der Direktion der betreffenden Schule ab.
Der Antrag besteht aus dem ausgefüllten und unterschriebenen Formular „Antrag auf Schulgeldermäßigung„ [91 KB] und den betreffenden Anlagen, mit denen Sie die Höhe Ihrer Einnahmen nachweisen können. Zu den Einnahmen werden diverse Quellen eingerechnet. Es handelt sich sowohl um Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit als auch unselbstständiger Tätigkeit, diverse Unterstüzungen (Arbeitslosenunterstützung – AMS, Mindestsicherung – MA 40 usw.) und auch um Unterhaltsgeld, falls die Eltern nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben.
Von unserer Seite kann die Finanzierung für eine der genannten Institutionen bzw. für Eltern, die sich an der Erziehung durch Unterhaltsgeld beteiligen, nicht übernommen werden.
Deswegen können wir eine Ermäßigung nur dann bewilligen, wenn uns die Unterlagen zum Nachweis der Gesamteinnahmen vorgelegt wurden (ggf. auch negative / Ablehungen).
Um die Kommunikation zu beschleunigen, teilen Sie uns bitte auch Ihre E-Mail-Adresse mit, unter der wir Sie erreichen können.
Für den Schulverein Komenský

Jaroslava Linha
Mag. Paul Rodt


Rychlejší pomoc v případě nouze
V minulosti jsme zavedli možnost udělení slevy jednotlivým žákům / žákyním za určitých a výjimečných předpokladů. Jsme však omezeni finančními možnostmi školského spolku. O slevě je proto nutno rozhodnout každý rok znovu. Obdržení slevy v jednom roce neopodstatňuje nárok na slevu také v příštích letech.
Žádost o slevu [91 KB] na školní rok 2015/2016 prosím odevzdejte do 18. září 2015 v ředitelně příslušné školy. Žádost se skládá z vyplněného a podepsaného formuláře „Antrag auf Schulgeldermäßigung„ [91 KB] a příslušných příloh, které vykazují veškeré Vaše příjmy. Sleva se počítá na základě příjmu obou rodičů. K příjmům se počítají různé zdroje. Jsou to jak příjmy ze samostatné činnosti, tak z nesamostatné, různé podpory (v nezaměstnanosti – AMS, Mindestsicherung – MA 40 apod.) a také výživné, pokud rodiče nežijí společně.
Z naší strany není možné převzít financování za některou z jmenovaných institucí, respektive za rodiče, kteří se podílejí na výchově formou výživného. Můžeme proto udělit slevu jedině tehdy, pokud byly předloženy podklady ke všem příjmům (popřípadě také negativní / zamítnutí).
Pro zrychlení komunikace nám prosím oznamte také e-mailovou adresu, na které Vás zastihneme.
Za Školský spolek Komenský

Jaroslava Linha
Mag. Pavel Rodt

Parteienverkehr

Kassastunden Mittwoch 9:00 - 11:00 Uhr

Hier geht es weiter zu der offiziellen Webseite unseres Gymnasiums...