Die Geschichte des Schulvereines Komensky

Die Geschichte der Tschechischen Schulen in Wien lässt sich in vier Phasen zusammenfassen.
Die Phasen sind von den äußeren politischen Ereignissen bestimmt, diese spielten natürlich auch im öffentlichen Bereich eine entscheidende Rolle.

Phase I.

Im Jahre 1872 wurde der Schulverein Komensky gegründet, der sich dem Unterricht in tschechischer Sprache widmete. Die Mitglieder engagierten sich beim Sammeln von Geldmitteln zur Öffnung von Schulen in Wien. 1883 konnte schließlich die erste Privatschule des Vereines realisiert werden. Es handelte sich hierbei um eine tschechischsprachige Hauptschule. Das Schulgebäude befand sich in der Quellenstrasse 72, im zehnten Wiener Gemeindebezirk.

Da der Bau von privaten Schulgebäuden in dieser Zeit ohne hohe finanzielle Rücklagen gesetzlich nicht möglich war, wurde 1901 ein Wohnhaus in der Schützengasse 31 vom Komensky Verein gebaut. Hier wollte man später eine Schule einrichten.

1910 schließlich begann der Unterreicht in der Schützengasse 31 und damit war der ursprüngliche Zweck des Gebäudes erfüllt. Die politischen Umstände in Wien führten im September 1911 zur Schließung und sogar zur Plombierung des Gebäudes. Trotz starker Proteste der Öffentlichkeit blieb die Schule bis zum Ende des Ersten Weltkrieges geschlossen.

Phase II:

In der Ersten Republik wurden Pläne zur Errichtung eines tschechischen Gymnasiums erneut in tschechischsprachigen Zeitungen in Österreich diskutiert.

Jetzt wurde der Schulverein Komensky aktiv und rief spontan ein Treffen am 23.Juni 1919 in der Schützengasse 31 ein. Bei dieser Zusammenkunft wurde das Gymnasium gegründet und festgehalten, dass der Unterricht im dritten Stockwerk des Gebäudes stattfinden sollte.

Im Zuge der Brünner Verträge 1920 zwischen der Republik Österreich und der Tschechoslowakei wurden mitunter auch die Rechte der Minderheiten in beiden Ländern thematisiert. Damit bekamen die Schulen des Komensky Schulvereines das Öffentlichkeitsrecht zugesprochen. Das führte zu einem starken Anwachsen der Schülerzahlen und somit wurden neue Schulgebäude notwendig. Auch das Gymnasium bekam jetzt ein neues Gebäude.

Das Gymnasium übersiedelte 1934 in die neu errichtete Schule am Sebastianplatz 3. 1935 waren bereits 4452 Schüler an Komensky Schulen in Wien verzeichnet. Somit hatte die Phase des so genannten Ständestaates 1933-1938 wenig Auswirkungen auf den Schulbetrieb.

Phase III:

Mit dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Österreich und dem damit verbundenen ´Anschluss´ an das nationalsozialistische Deutschland im März 1938 kamen die tschechischen Schulen stärker unter Druck. Das Gymnasium wurde formell bereits 1938 aufgelöst und zu einer höheren Schule für Mädchen eingerichtet.

Während einige Lehrende und Direktoren der Schule das Land verließen, wurde tschechoslowakischen Gastlektoren die Einreise nach Wien verweigert.

Am 1. Jänner 1941 wurde in der Schützengasse 31 ein Militärlazarett eingerichtet und im Februar 1942 schließlich das gesamte Vermögen des Schulvereines Komensky konfisziert und alle Schulen geschlossen.

Nachdem die Alliierten im Frühjahr 1945 Österreich befreit hatten, wurde im Mai desselben Jahres der Schulbetrieb wieder aufgenommen. Allerdings wollte man damit erreichen, dass alle vier Jahrgänge, die aufgrund des Krieges keine Möglichkeit hatten, die Schule abzuschließen, die Matura nachholen können. Danach wurden die Mittelschulen des Schulvereines Komensky erneut aufgelöst.

Das Gebäude in der Schützengasse 31 stand somit leer bis es 1951 vom Wiener Stadtschulrat für ein Realgymnasium für Mädchen verwendet wurde. Das Mädchengymnasium verblieb bis zum Jahr 2000 in der Schützengasse 31.

Phase IV:

Bis in die 1970er Jahre konzentrierte sich das gesamte tschechischsprachige Schulwesen in Wien in einem Gebäude am Sebastianplatz 3. Hier wurde auch im Jahr 2000 das Oberstufenrealgymnasium des Komensky Schulvereines gegründet.

Nachdem die Schülerzahlen kontinuierlich anstiegen, brauchte der Komensky Schulverein ein neues Gebäude für das Oberstufenrealgymnasium. Aufgrund seiner Geschichte wurde dafür die Schützengasse 31 ausgewählt und im September 2006 der Schulbetrieb dort wieder aufgenommen.

Dějiny českých škol ve Vídni se nechají rozdělit do čtyř fází.
Tyto fáze jsou ovlivněny vnějšími politickými událostmi, které sehrály důležitou roli i ve veřejné oblasti.

1. fáze
V roce 1872 byl založen Školský spolek Komenský, který se věnoval vyučování v češtině. Spolek a jeho členové se angažovali při získávání finančních prostředků na otevření škol. Roku 1883 byla posléze otevřena první privátní škola spolku. Jednalo se zde o českou hlavní školu. Budova školy se nacházela v Quellenstraße 72, ve Vídeňském desátém okrese. Jelikož byla výstavba privátních školních budov bez dostatečného finančního zajištění ze zákona zakázána, byl nejprve postaven Školským spolkem Komenský v Schützengasse 31 obytný dům. Až později měla být v této budově zřízena škola. V roce 1910 byla posléze zahájena výuka v Schützengasse 31 a tím začala budova plnit původně zamyšlenou funkci. Politické události ve Vídni vedly k tomu, že v září 1911 byla budova uzavřena a dokonce i zapečetěna. I přes velké protesty veřejnosti zůstala škola uzavřena až do konce první světové války.

2. fáze
Za první republiky se začalo v česky tištěných novinách v Rakousku znovu diskutovat a zavedení českého gymnázia. Nyní začal být aktivní školský spolek a spontánně svolal dne 23. června 1919 sraz v Schützengasse 31. Při tomto setkání bylo založeno gymnázium a stanoveno, že výuka bude probíhat ve třetím patře budovy. Brněnské smlouvy z roku 1920 mezi Rakouskem a Československem se zabývaly mimo jině právy menšin v obou zemích. Tímto získaly školy Komenského právo veřejnosti. To vedlo k prudkému vzrůstu v počtu žáků a tím pádem byla zapotřebí nová školní budova. Tímto získalo i gymnázium svou vlastní budovu do které přesídlilo na přelomu roku 1934-35. Tato budova byla zřízena na Sebastianplatz 3. V roce 1935 navštěvovalo školy Komenského již 4452 žáků. Fáze stanného státu v letech 1933-1938 měla na provoz školy ještě relativně malý vliv.

3. fáze
Vtáhnutím německé armády do Rakouska a s tím spojeným připojení Rakouska k národně-socialistickému Německu v březnu roku 1938 se dostaly české školy pod mnohem větší tlak. Gymnázium bylo formálně rozpuštěno již v roce 1938 a byla v něm zřízena vyšší škola pro dívky. Někteří profesoři museli opustit zemi a zahraničním lektorům byl zapovězen příjezd do Vídně. 1.ledna 1941 byl v Schützengasse 31 zřízen vojenský lazaret, v únoru potom veškerý majetek Školského spolku Komenský zabaven a všechny školy uzavřeny. Poté co spojenci na jaře roku 1945 osvobodili Rakousko byl v květnu téhož roku znovu zahájen školní provoz.Tímto mělo být docíleno jen to, že všechny čtyři ročníky, které kvůli válce neměli tu možnost, mohli zmaturovat. Poté však byly střední školy Školského spolku Komenský zase rozpuštěny. Budova v Schützengasse 31 byla až do roku 1951 prázdná, pak byla pronajmuta a vzniklo v ní nejdříve reálné gymnázium pro dívky, doplněné v osmdesátých letech o chlapce, až do roku 2000.

4. fáze
Až do sedmdesátých let se soustředilo veškeré české školství ve Vídni v budově na Sebastianplatzu 3. Zde bylo také v roce 2000 založeno reálné gymnázium vyššího stupně. Vzhledem k tomu, že i nadále rostla čísla žáků, potřeboval spolek Komenský novou budovu pro své gymnázium. Kvůli své bohaté historii byla pro tyto účely zvolena budova v Schützengasse 31, ve které od roku 2006 znovu probíhá výuka.